แก้กรรม - Kamma

Free


แอพนี้เพียงแค่รวบรวมเรื่องกรรม การเสริมดวงต่างๆ เท่านั้น ขอเชิญค้นคว้าศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เชื่อถือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ท่านจะวิเคราะห์ ทางที่ดีที่สุดแล้ว คือ ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รักษาศีล จะได้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป

>> คุณสมบัติ...
- วิธีแก้กรรม
- วิธีแก้กรรมจากวิบากกรรมเเห่งความรัก
- การเสริมดวงวันเกิด
- การจุดธูปเสริมดวง
- การปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์
- การถวายดอกไม้พระและเทพ
- คำอธิษฐานเสริมดวง
- กฎแห่งกรรม
- การเสริมดวงร้านค้า ค้าขาย
- ข่าวสารงานบุญ

กรรม คือ การกระทำ กรรม จะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “เจตนา” คือความจงใจ ตั้งใจ ที่กระทำลงไปในขณะนั้นๆ ถ้ามีเจตนาในการกระทำแรง กรรมก็หนัก ถ้ามีเจตนาในการกระทำอ่อน กรรมก็เบา

คนทํากรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนทํากรรมดี ย่อมได้รับผลดี คนทํา กรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียน และรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเอง ตามเหตุผล ไม่ค่อยเพ่งโทษแต่ผู้อื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุง และวางแผนสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ถูกต้อง

กรรมที่เราได้ทำไว้นั้น บางทีอาจมาส่งผลในชาตินี้ หรือชาติหน้า ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือกรรมเบา กรรมที่เป็นกรรมหนักจะมีกําลังมากกว่าและให้ผลก่อน จงเลิกสร้างกรรมที่จะส่งผลต่อคนอื่นให้เป็นทุกข์ เพราะกิเลสของตน 

สรุปได้ว่า กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผล มีความแน่นอนในการให้ผลของกรรม ซึ่งถูกกําหนดโดยกฎของธรรมชาติไว้แล้วว่า เมื่อทํากรรมแบบนี้จะได้รับผลตอบแทนแบบนี้ โดยทั้งหมดดําเนินไปตามกฎของอิทัปปัจจยตา กฎแห่งกรรมจึงมีฐานะเป็นกฎแห่งธรรมชาติ 

** ผู้ใดประพฤติ ปฏิบัติในศีลได้ อานิสงส์ของศีลย่อมได้กับตัวเอง **

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้