มงคล 38 ธรรมะสอนใจ

Free


เรียนรู้คำสอนอันเป็น มงคล38 ประการ ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และประสบความสำเร็จในทุกด้าน พร้อมหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เหมาะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น
- ขันธ์ 5 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม
- อริยสัจ 4 คำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน
- ไตรลักษณ์ ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง
- อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ
- พรหมวิหาร 4 ธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง พ่อแม่
- สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน
- ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน
- สัปปุริสธรรม 7 หลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี
- บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักธรรมแห่งการทำบุญ

หากต้องการให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ยึดหลักมงคลชีวิต 38 ประการนี้ไว้ 
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัญฑิต 
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 
5. เคยทำบุญมาก่อน 
6. การตั้งตนชอบ 
7. ความเป็นพหูสูต 
8. การรอบรู้ในศิลปะ 
9. มีวินัยที่ดี 
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 
11. การบำรุงบิดามารดา 
12. การสงเคราะห์บุตร 
13. การสงเคราะห์ภรรยา 
14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง 
15. การให้ทาน 
16. การประพฤติธรรม 
17. การสงเคราะห์ญาติ 
18. ทำงานที่ไม่มีโทษ 
19. ละเว้นจากบาป 
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
22. มีความเคารพ 
23. มีความถ่อมตน 
24. มีความสันโดษ 
25. มีความกตัญญู 
26. การฟังธรรมตามกาล 
27. มีความอดทน 
28. เป็นผู้ว่าง่าย 
29. การได้เห็นสมณะ 
30. การสนทนาธรรมตามกาล 
31. การบำเพ็ญตบะ 
32. การประพฤติพรหมจรรย์ 
33. การเห็นอริยสัจ 
34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 
36. มีจิตไม่เศร้าโศก 
37. มีจิตปราศจากกิเลส
38. มีจิตเกษม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้