ข้อตกลงในการให้บริการ

ข้อตกลงในการให้บริการที่ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง") ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างแอพพลิเคชั่น (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และลูกค้า(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ถือว่าเป็นการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของแอพพลิเคชั่น (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ")

การใช้บริการถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้โปรดอ่านอย่างละเอียด
1. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

1.1 ผู้ใช้บริการทั้งหมดจะต้องใช้บริการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับข้อตกลงในการให้บริการ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้และไม่สามารถเพิกถอนได้

1.2 ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการจะถือว่าได้ยินยอมในข้อตกลงในการให้บริการอย่างสมบูรณ์ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีและไม่สามารถเพิกถอนได้

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการเมื่อผู้ให้บริการเห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้บริการ การปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับใช้ทันทีและจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลง หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนของบริการผู้ใช้ควรหยุดการใช้บริการนี้ทันที

3. บัญชี

3.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสมบรูณ์ตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก สำหรับบริการ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์หรือผู้ให้บริการ มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของผู้ใช้บริการในการใช้บริการได้

3.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจว่าผู้ใช้บริการเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบในใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมยหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื่อที่แสดงในบัญชีของผู้ให้บริการ โดยไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อที่ใช้คำที่สื่อความหมายถึงผู้ให้บริการ หรือทีมงานของบริการ คำหรือคำที่ดัดแปลงที่สื่อไปในทางไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของผู้ใช้บริการในการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.4 ผู้ให้บริการอาจระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ใช้บริการจะฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

3.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี นับตั้งแต่การใช้งานสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.6 สิทธิของผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการจะหมดอายุเมื่อบัญชีของผู้ใช้บริการได้ถูกลบไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามและบัญชีไม่สามารถเรียกคืนได้

3.7 ผู้ใช้บริการไม่อาจโอน ให้ยืม หรือขายบัญชีของตนแก่บุคคลที่สามใดๆ

4. ความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

5. ข้อจำกัด

5.1 คำจำกัดความ“เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อความไฟล์เสียง, เพลง, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ต่างๆ, URL, ซอฟต์แวร์, โปรแกรม และ/หรือโค้ดที่สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ“เนื้อหาที่ยินยอม” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็น โพสต์ เผยแพร่ ถ่ายทอด อัพโหลด หรือบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการโดยทางผู้ให้บริการ

5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการโพสต์ สร้างเนื้อหา หรือเผยแพร่ในหรือผ่านบริการ ส่งอีเมล หรือส่งไปยังผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโพสต์หรือเผยแพร่ผ่านสาธารณชนหรือส่งเป็นการส่วนตัว เพราะแอพพลิเคชั่นทำหน้าที่เพียงเป็นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้บริการ และไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ คุณภาพ หรือถูกกฎหมายของเนื้อหานั้น และไม่รับประกันความล่าช้าในการสื่อสาร หยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดกับการสื่อสารกับผู้ใช้บริการรายอื่น

5.3 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้เนื้อหาที่เกินขอบเขตของการใช้ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในการบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดการคัดลอก, ถ่ายทอด, การทำซ้ำ, การดัดแปลงแก้ไข)

5.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา เมื่อผู้ให้บริการเชื่อว่าเนื้อหานั้นอาจละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการจะไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว

5.5 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมายหรือบทบัญญัติในข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ยินยอมแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะป้องกันการใช้งานของผู้ใช้บริการและเนื้อหาที่ยินยอมในลักษณะบางอย่าง เช่น การลบความคิดเห็นหรือเนื้อหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. ข้อจำกัด

เมื่อใช้บริการผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกี่ยวข้องและรับรองว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

6.1 การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย คำตัดสินของศาล มติ หรือคำสั่ง หรือระเบียบการทางปกครองจะมีผลเกี่ยวข้องทางกฎหมาย

6.2 การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน หรือธรรมเนียมประเพณี (รวมถึงการยินยอม การประกาศ การเปิดเผย การถ่ายทอดการแสดงออกที่นำความอึดอัดมาสู่ผู้อื่น รวมถึงการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงออกทางเพศหรือเนื้อหาต่อต้านสังคม)

6.3 การกระทำที่เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา หรือการชักชวนเข้าร่วมศาสนา

6.4 การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัวและสิทธิถูกอย่างชอบด้วยกฎหมายของทางบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม

6.5 การกระทำที่นำไปสู่การบิดเบือนความจริงของบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม หรือจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

6.6 การกระทำที่ใช้บริการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทางผู้ให้บริการ

6.7 การใช้บริการเพื่อการพบปะที่เกี่ยวข้องกับเพศ หรือการใช้บริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของการบริการ

6.8 การกระทำโพสต์เนื้อหาทางเพศชัดเจน ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือภาพที่ไม่ได้รับอนุญาติ รวมทั้งการใช้ข้อความดูหมิ่น หยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม โจมตี ใส่ร้ายป้ายสี โพสต์ไปยังผู้ใช้บริการรายอื่น

6.9 การส่งโพสต์ข้อความ หรือภาพที่มีความรุนแรง น่ารังเกียจ ส่อไปทางเพศหรือลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม

6.10 การกระทำการข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี โจมตี หมิ่นประมาท คุกคามผู้ใช้อื่น ที่จะนำไปสู่ความไม่สบายใจของผู้อื่น

6.11 การกระทำที่ใช้ภาษาทางเพศ หรือภาพทางเพศไปยังหรือจากผู้เยาว์

6.12 การส่งข้อความซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก หรือการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นสแปม

6.13 การกระทำสำหรับการขาย, การตลาด, การโฆษณาหรือชักชวนในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ)

6.14 การปลอมแปลง การเลียนแบบผู้อื่น หรือการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้

6.15 การกระทำที่เอื้อผลประโยชน์หรือการร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านสังคม

6.16 การกระทำที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการจัดหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทั้งทางผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

6.17 การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายการให้บริการ การทำผิดกฎโดยวิธีการบอท หรือใช้เครื่องมือโกงหรือเทคนิคอื่นๆ ที่จงใจใช้ข้อบกพร่องของการให้บริการ

6.18 การกระทำที่ก้าวก่ายการดำเนินงานการให้บริการของผู้ให้บริการหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการ

6.19 การกระทำที่เป็นการส่งเสริมการกระทำตามข้อ 1-18

6.20 การกระทำอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการเห็นว่าไม่สมควร

7. โฆษณา

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ใช้บริการที่มีการโฆษณาสำหรับผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามผ่านบริการ

8. บริการพันธมิตรทางธุรกิจ

เนื้อหาหรือบริการอื่นๆที่นำเสนอโดยคู่ค้าทางธุรกิจที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการอาจจะรวมอยู่ในบริการ พันธมิตรทางธุรกิจจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวและ/หรือบริการที่นำเสนอทั้งหมด นอกจากนี้เนื้อหาและบริการดังกล่าวอาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขที่ชัดเจนทางคู่ค้าทางธุรกิจ

9. การชดใช้แก่ทางผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการจะต้องสูญเสียหรือได้รับความเสียหายหรือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงค่าธรรมเนียมศาลของทนายความ) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงกรณีที่ทางผู้ให้บริการถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม) เนื่องจากผู้ใช้บริการกระทำละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงและเงื่อนไขในขณะใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ทางผู้ให้บริการโดยทันทีตามที่ผู้ให้บริการได้เรียกร้อง

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสิ้นสุดของการใช้บริการ

10.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การใช้บริการ เช่น สถานะการเป็นสมาชิกปัจจุบัน อายุ และบัตรประจำตัวอื่นๆ

10.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโฆษณาของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามผ่านทางบริการ

10.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไข ยกเลิกเป็นการชั่วคราว หรือยุติบริการได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทุกส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกหรือยุติบริการ

10.4 ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าบริการ (รวมถึงเนื้อหา) จะปราศจากพฤตินัยหรือข้อบกพร่องตามกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงเสถียรภาพ, ความน่าเชื่อถือ, ความแม่นยำ, ศีลธรรมจรรยา, ความมีประสิทธิภาพ, ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, บัค, การฝ่าฝืนสิทธิ์) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการโดยไม่มีข้อบกพร่อง

10.5 ผู้ให้บริการถือเอามาตรฐานที่ทางผู้ให้บริการได้เห็นสมควรและเหมาะสม หากผู้ให้บริการทราบว่าผู้ใช้บริการกำลังใช้บริการในทางที่ละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการจะไม่รับประกันต่อผู้ใช้บริการคนอื่นๆ และ/หรือบุคคลที่สามว่าผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ จะไม่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข นอกจากนี้ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือป้องกันการละเมิดดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆ

11. การถอนตัวและการหยุดให้บริการ

11.1 ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับบริการและถอนตัวจากการใช้บริการ ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ทางผู้ให้บริการได้ถือครองไว้จะถูกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

11.2 ผู้ให้บริการสามารถระงับหรือข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัททราบถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้บริการจะกระทำละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข

12. วิธีการประกาศหรือการติดต่อ

12.1 เมื่อผู้ให้บริการประกาศหรือติดต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการบริการ ผู้ให้บริการสามารถใช้วิธีที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศทางแอพพลิเคชั่นที่ทางผู้ให้บริการจัดทำขึ้น

12.2 เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งหรือติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องส่งอีเมล หรือวิธีอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

13. กฎหมายคุ้มครองและขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขจะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายประเทศไทย การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่เกิดจากบริการ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับบริการจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการและครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนสำหรับการใดๆ ของบริการ ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลไว้ตามข้างล่าง

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ให้กับผู้ให้บริการที่ระบุถึงตัวผู้ใช้บริการ ได้แก่ อีเมล เพศ ตลอดจนชื่อสกุล ประเทศ โทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีของสื่อโซเซียล และข้อมูลการติดต่อส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดในบริการ แอพพลิเคชั่น ข้อมูลนี้จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

1.2 ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัว หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัว ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.3 ข้อมูลอุปกรณ์ผู้ใช้บริการ ระบบปฏิบัติการ หมายเลขของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อรุ่นอุปกรณ์ ที่อยู่ IP บัญชีผู้ใช้ ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ จะถูกนำมาใช้ สำหรับการให้บริการที่ดีขึ้นและเพื่อระบุตัวตนและการป้องกันของการใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสม

1.4 ผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่โปรดทราบว่าแม้จะพยายามปกป้องข้อมูลแต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใดสามารถรับประกันความปลอดภัย 100% ตลอดเวลา

1.5 การแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่ขายหรือให้เช่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ให้บริการเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น:

1.5.1 เพื่อตอบสนองคำขอของผู้ใช้บริการและการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

1.5.2 เพื่อจัดหาบริการที่ดีของเราให้แก่ผู้ใช้บริการ

1.5.3 เพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขบริการของผู้ให้บริการ

1.5.4 เพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.5.5 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับบริษัทอื่นๆ หรือกับคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้ที่ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับบริการใหม่และบริการอื่นๆ ที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ ณ เวลาใดๆ

1.6 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปรับปรุงแก้ไขนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เริ่มใช้ วันที่ 27 มิถุนายน 2016