อานิสงส์ของการรักษาศีล 8 ผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่นับประมาณมิได้

านิสงส์ของการรักษาศีล 8 ผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่นับประมาณมิได้ การถือศีล 8 หรืออุโบสถศีล คือการฝึกปฏิบัติตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปของเราชาวพุทธ ซึ่งโดยส่วนมากจะแต่งชุดขาวทำบุญ เพื่อรักษาศีล 8 ในวันพระ โดยเป็นหนึ่งในวิธีการสั่งสมบุญ สร้างบารมี ของอุบาสกและอุบาสิกา ผู้ใส่ชุดขาวทำบุญฝึกตน ละกิเลส แต่ยังสละทางโลกไม่ได้นั่นเองค่ะ แล้วอานิสงส์แห่งการรักษาศีล 8 จะได้บุญอเนกอนันต์มาเพียงไร ตามแอดมินมาเลยค่ะ

แต่งชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8

ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร ในกรุงสาวัตถี พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลาย โดยตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุโบสถศีลประกอบด้วย ศีล 8 ประการ ผู้ใดรักษาอุโบสถศีลได้ ย่อมได้อานิสงส์มากค่ะ

อุโบสถศีลทั้ง 8 ประการ ประกอบด้วย

  1. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
  2. ละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน
  3. การรักษาพรหมจรรย์ ไม่เสพเมถุนกรรม (ไม่มีเพศสัมพันธ์)
  4. ไม่พูดโกหก
  5. ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา
  6. เว้นจากการทานอาหารในยามวิกาล
  7. ไม่ชมระบำรำฟ้อน ขับร้องใด ๆ รวมถึงไม่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องหอมและดอกไม้
  8. ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่

ชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอานิสงส์ของการใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีลไว้ว่า พระราชาผู้มีราชสมบัติ และมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง 16 (มหาชนบทในสมัยพุทธกาล) ยังไม่สามารถเทียบเท่าผู้ที่รักษาศีล 8 ประการนี้ได้ เพราะไม่ว่าชายหรือหญิงหากได้ใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8 เมื่อตายไปแล้วจะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพยดา (เกิดบนสวรรค์) และเปรียบเหมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่ข่มหมู่ดวงทั้งหลาย

ใส่ชุดขาวทำบุญเข้าวัด

ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ บุพพาราม อันเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างถวาย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องศีล 8 แก่นางวิสาขาว่า “วิสาขา เธอจงตระหนักถึงศีล 8 ดังนี้ว่า อริยบุคคลทั้งหลายต้องละจากการฆ่าสัตว์ ละจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน การรักษาพรหมจรรย์ ไม่เสพเมถุนกรรม ไม่พูดโกหก ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา เว้นจากการกินอาหารยามวิกาล ไม่ชมระบำรำฟ้อน ขับร้องใดใด ไม่ตกแต่งเครื่องหอม ของหอมและดอกไม้ ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่”

อานิสงส์ของการใส่ชุดขาวทำบุญ รักษาศีล 8

ศีลนี้พระอรหันต์ทั้งหลายปฏิบัติกันมา พระอรหันต์บ้างรู้ไม่นอนเตียง แต่นอนบนลาดหญ้า รวมทั้งผู้ใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8 ย่อมได้ทิพยสมบัติของเทวดาที่เหนือราชสมบัติของพระราชา ถึงแม้ว่าพระราชาองค์นั้นจะครองแคว้นน้อยใหญ่มากมายอย่างไรก็ตาม และอานิสงส์ของการใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีล 8 ยังทำให้คนผู้นั้นไม่ถูกใครนินทาว่าร้ายอีกด้วย

การแต่งการด้วยชุดขาวทำบุญ รักษาศีล 8

เห็นไหมคะว่า การแต่งการด้วยชุดขาวทำบุญ รักษาศีล 8 แม้เพียงครั้งเดียวเราได้บุญและอนิสงส์ที่มากมายขนาดไหน ฉะนั้นแอดมินอยากให้ทุกท่านหาเวลาว่าง แล้วมาแต่งชุดขาวทำบุญเพื่อรักษาศีล 8 เข้าวัดปฏิบัติธรรม กันเป็นประจำนะคะ

 

ที่มา http://product.brandrankup.com

Total View: 7021
Post Date: 20 Jul 2020
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้